• خاطرات نوعى از بازشناسى هویت اند. ذهن به ناخوداگاه بخشى از «خاطره» را گلچین مى کند و از آن نماد قابل لمس میسازد. او به همین واسطه خویش را در آینه‌اش تماشا میکند. هرچه رجوع بخاطرات آگاهانه‌تر رخ دهد، هویت تاریخى خود را در امروز عیان‌تر باز میشناسد. مثل عکس «موزنامه» از تاریخ.