• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/10/21 ساعت 14:32

    در شهرداری تهران چه خبر است؟ به اسم اصلاح طلب راهی شورا شدید که آبروی جریان رو ببرید؟ #وقاحت شهرداری و شورا تمامی ندارد. انتصاب همسر سعید عسگر ضارب سعید حجاریان در یکی از معاونت‌ها چه توجیهی دارد؟!