• بابک برزویه   babakborzouyeh@

    1397/10/21 ساعت 10:42

    . روزی که برای اولین بار تو را خواهم بوسید یادت باشد کارِ ناتمامی نداشته باشی یادت باشد حرفهای آخرت را به خودت و همه گفته باشی فکرِ برگشتن به روزهای قبل از بوسیدنم را از سرت بیرون کن تو در… https://www.instagram.com/p/BsfEVdih۳iI/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۲۱hi۶۲jojc۸۹ …