• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/21 ساعت 13:02

    #پیشنهاد_روز ایام ضعف و شکست را برای یافتن دوست خوب و مطالعه در زوایای پنهان شخصیت تان مغتنم شمارید که وقتی سوار بر اسب قدرت و موفقیت هستید، انجام این دو کار بسیار دشوار است. #دوست_خوب