• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/21 ساعت 23:45

    این روزها ایده اخذ #عوارض از تونلهای درون شهری تهران در افکار عمومی بازتاب زیادی داشته.شهر نیازمند درآمد پایدار است و #شهروندان باید به الگوهای اخذ عوارض اینچنینی جهت تامین درآمد پایدار عادت کنند. در مقابل #شهرداری نیز باید در برابر بهره وری هر ریال از هزینه هایش پاسخگو باشد