• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/10/20 ساعت 09:44

    ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺮاﺳﻢ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺒﺢ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮم ﺑﺎ ﻫﺮاس ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺧﻮاب ﺑﻮدی ﺑﻬﺎر آﻣﺪ و رﻓﺖ.