• بهره برداری از پالایشگاه بنزین در فاز سوم ستاره #خلیج_فارس نیاز داخلی #ایران را تامین کرده است و این مسیر میتواند در دیگر عرصه‌های اقتصادی نیز ادامه یابد، البته به شرط اعتقاد به خودکفایی در مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور