• آمریکای در حال افول و همکارانش سه هزار غیر نظامی سوری از جمله ۹۳۲ کودک را کشته است و امروز هم با سرافکندگی از #سوریه میگریزد. از توطئه‌های جدید دشمن یک لحظه هم نباید غافل بود ، هر چند که آنها احمق‌های درجه یک باشند. #امید_به_احمق‌ها