• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/20 ساعت 22:20

    شکوفایی و بالندگی #اتاق_بازرگانى مانند هر سازمان دیگری در گرو بهره وری و ارزش آفرینی است و اعضاى آن پرچمداران ارتقای بهره وری و ارزش آفرینی در کشور همه به حق انتظار دارند اتاق ایران عصاره فضایل بخش خصوصی و در زمینه بهره وری و ارزش آفرینی نمونه‌ای مثال زدنی باشد. #اتاقى_براى_همه