• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/10/20 ساعت 20:39

    اکنون صفت شهر بیت المقدس کنم: شهرى است بر سر کوهى نهاده و آب نیست مگر از باران و به رستاقها چشمه هاى آب است اما به شهر نیست. شهرى بزرگ است که آن وقت که دیدیم بیست هزار مرد در وى بودند و بازارهاى نیکو و بناهاى عالى و همه زمین شهر به تخته سنگها فرش انداخته … #سفرنامه #ناصر_خسرو