• برخی در پاسخ به دستاوردهای نظام #جمهوری_اسلامی مدعی هستند اگر #پهلوی هم بود می‌توانست بخشی و یا بیشتر از این دستاوردها را کسب کند. درحالیکه باید گفت پهلوی آنقدر مقبولیت برای حفظ قدرت سیاسی خودش را هم در #ایران نداشت، چه برسد به اینکه کاری از پیش ببرد و دستاوردی داشته باشد.