• ویژه برنامه ویدیویی دیجیاتو: در روز سوم ۲۰۱۹ CES چه گذشت؟ https://digiato.com/article/۲۰۱۹/۰۱/۱۰/٪d۹٪۸۸٪db٪۸c٪da٪۹۸٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۸٪db٪۸c٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۹٪۸۸٪db٪۸c٪db٪۸c-٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۸٪ac٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۸٪aa٪d۹٪۸۸-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۲-٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۵/ … #ces۲۰۱۹