• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/10/19 ساعت 23:20

    از آن جا به شهرى رسیدیم که آن را قَیساریه خوانند و از عکّه تا آن جا هفت فرسنگ بود.شهرى نیکو با آب روان و نخلستان و درختان نارنج و ترنج و بارویى حصین و درى آهنین و چشمه هاى آب روان در شهر و مسجد آدینه اى نیکو چنانکه چون در ساحت مسجد نشسته باشند تماشا و تفرّج دریا کنند. #ناصر_خسرو