• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/10/19 ساعت 07:26

    عیسی گفت: هر که از شما گناه ندارد، اول بر او سنگ اندازد / انجیل یوحنا، باب هشتم