• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/19 ساعت 19:05

    اهتمام دولت در اجرای رهنمود ارزشمند رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه بر اساس الزامات اقتصاد مقاومتی ،می تواند فعالان بخش خصوصی را به وجود عزم سیاسی جدی در حاکمیت برای ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی امیدوار سازد