• شرکت AMD از نسل سوم پردازندههای رایزن با معماری ۷ نانومتری Zen ۲ رونمایی کرد [در حال به روزرسانی] https://digiato.com/article/۲۰۱۹/۰۱/۰۹/٪d۸٪b۴٪d۸٪b۱٪da٪a۹٪d۸٪aa-amd-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۴-٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۵-٪d۹٪be٪d۸٪b۱٪d۸٪af٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۶٪d۸٪af٪d۹٪۸۷٪e۲٪۸۰٪۸e٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷/ …