• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/10/19 ساعت 12:44

    روایت رهبرانقلاب ازضعف دستگاه محاسباتی آمریکا: با این وضعیت، اینجا یک عده غرب‌زده پُز قدرت آمریکا رامی‌دهند!در ۱۰دی‌ماه ۵۶ رئیس‌جمهور آمریکا به تهران آمد ویک نطق قرّائی درتمجید دروغ‌آمیز ازمحمدرضا کرد.دراین نطق گفت ایران جزیره‌ی ثبات است؛یعنی خیال آمریکا از رژیم نوکرمآب آسوده است