• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/10/18 ساعت 21:43

    موقع پیشرفت باید یا آدما خوب رفتار کنی، چون ممکنه موقع پسرفت گذرت بهشون بیفته. / Philomena