• سیاوش فلاح پور   SFallahpour@

    1397/10/18 ساعت 14:08

    فعلی این جبهه‌النصره است که به لحاظ میدانی مسئولیت و اختیار تامین امنیت بزرگراه را خواهد داشت بدون شک این امر از سوی روسیه،تهران و دمشق مورد قبول نیست و این یعنی مقدمه ورود نظامی ترکیه برای مقابله با جبهه‌‌النصره‌ای که اکنون تمام رقبای جهادیِ خود را در هم شکسته است