• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/10/18 ساعت 10:11

    دکتر ظریف: می‌گویند یک عکس هزار حرف برای گفتن دارد. اما این عکس بیش از هزار حرف از دهها سال سیاست‌های شکست خورده آمریکا در منطقه ما حکایت دارد. در وادی کوران حتی آنهایی که عینک واقعیت مجازی به چشم زده اند نیز همچنان کورند."