• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/10/18 ساعت 21:44

    #حناچی برای استفاده از تجربه شهرداران قبلی تهران امروز جلسه همفکری تشکیل داد و از شهرداران سابق دعوت کرد که اقدام خوبی است اما سوال آن است که اگر برخی شهرداران قبلی واقعا دلسوز تهران و مردم هستند چرا در این جلسه حاضر نشدند؟