• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/10/18 ساعت 22:28

    اروپا از جمله دانمارک، هلند و فرانسه مخفیگاه سازمان مجاهدین خلق – کسانی که ۱۲۰۰۰ ایرانی را کشته و در جنایات صدام علیه کردهای عراق شریک اند – و سایر تروریستهایی هستند که از اروپا قتل ایرانیان بیگناه را طراحی میکنند.متهم کردن ایران، اروپا را از مسوولیت مخفی کردن تروریستها نمی‌رهاند