• محمد مهدی ماندگاری   mandegari_mahdi@

    1397/10/18 ساعت 13:46

    محبت با قدرت که ترکیب شود، اقتدار شکل میگیرد. اقتدار هم در جامعه نیاز است هم در خانه. مجری اقتدار در جامعه #حاکمیت است و مجری آن در خانه مَرد است. #اقتدار