• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/18 ساعت 23:07

    #پیشنهاد_روز یک دوره ارزیابی ریسک و یک دوره مدیریت ریسک بگذرانید. مهم نیست در چه زمینه‌ای. ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک به شما می‌آموزید چگونه به جای دانسته هایتان بر حسب نادانسته هایتان تصمیم بگیرید