• مهندس تقی توکلی بنیانگذار صنعت نوین آذربایجان و موسس «کبریت توکلی» درگذشت. تسلیت ویژه به شما