• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/10/17 ساعت 09:29

    شما به آدمی که هر روز صبح مجبوره از تختخواب جدا شه و بره سر کار می‌گین اشرف مخلوقات؟!