• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/10/17 ساعت 14:03

    سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به اظهارات ترامپ: ترامپ صرفا آرزوهای باطل و محال خود را بیان می‌کند که با واقعیت‌های موجود هیچ تطابقی ندارد. ایشان بداند ملت ایران هیچگاه در برابر فشار‌های ظالمانه‌ی آمریکا سر فرود نخواهد آورد