• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/10/16 ساعت 10:37

    به مرتبه‌ای از عرفان رسیدم که پیش‌بینی‌هام مو به مو غلط از آب درمیاد.