• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/10/16 ساعت 00:06

    از آن جا به دیهى دیگر رفتیم،که آن را کنیسه میگفتند.از آن جا راه از دریا بگردید و به کوه در شد.چون فرسنگى دو برفتیم دیگر بار راه با کنار دریا افتاد و آن جا استخوان هاى حیوانات بحرى بسیار دیدیم که در میان خاک و گل معجون شده بود و همچو سنگ شده،از بس که موج بر آن کوفته بود
    #ناصر_خسرو