• کروکودیل، مار و عقرب را رها کن. در روزگاری که گرگ‌ها و شغال‌ها دوره‌مان کرده‌اند، تنها تو و بچه یوزهایت می‌توانید ما را از شعب ابی‌طالبی که در آن اسیریم،نجات دهید.
    این فوتبال یک جام به ما بدهکار است؛طلسم نیم قرنی را بشکن تا وقت وداع، آواز قوی تو در تاریخ ثبت شود
    #AsianCup۲۰۱۹