• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/10/16 ساعت 12:40

    سلطان موسسات مالی، فقط به حبس محکوم شد. حکم ۱۵سال حبس برای میرعلی، مدیرعامل موسسه ثامن الحجج قطعی شد.