• محسن عبدالهی   AbdollahiMohsen@

    1397/10/15 ساعت 23:54

    تاکنون ۱۶۵ کشور عضو کنوانسیون منع #شکنجه شده‌اند. ایران در مقایسه با بسیاری از این کشورها از سابقه‌ی قانونی بیشتری در ممنوعیت شکنجه برخوردار است.‌بویژه آنکه قانون اساسی ایران صراحتا شکنجه را منع کرده است. دولت عضویت در کنوانسیون ضد شکجه را در دستورکار ارائه دهد. @PadDolat