• هادی شریفی   hdsharifi@

    1397/10/15 ساعت 11:13

    …. به طور که ملاحظه می‌فرمایند، رفته رفته عملیات نظامیان آمریکا نه فقط در شهرستان‌ها، بلکه در مرکز هم اسباب زحمت اهالی را فراهم نموده و هر روز شرارت و مشکلاتی را تولید می‌نماید … وزیر کشور۲۰۲ در پانوشته صفحه این گزارش چنین آمده است: ۷