• هادی شریفی   hdsharifi@

    1397/10/15 ساعت 11:10

    و تقاضای زن می‌نماید. در این موقع آقای پرهیزگار، رئیس‌ایستگاه نامبرده و عده‌ای سوزن بان و غیره جمع شده و آمریکایی را بیرون می‌نمایند. سپس مامورین ایرانی منزل پاسبان نامبرده جمع شده که قضیه را صورت مجلس نمایند. آمریکایی‌های مقیم ایستگاه از قضیه باخبر و آمده و پرهیزگار را ۲