• هادی شریفی   hdsharifi@

    1397/10/15 ساعت 11:10

    از منزل پاسبان در حدود ساعت ۹ بیرون آورده و آنچه توانسته کتک کاری می‌نمایند تا بیهوش می‌شود. ساعت از طرف بهداری بیشه در … فرستاده، پرهیزگار را به بهداری می‌برند …. در خاتمه چنانچه اولیای معظم تصمیم قطعی نسبت به این قبیل حرکات بعضی از مامورین آمریکایی اتخاذ نفرمایند، ۳