• هادی شریفی   hdsharifi@

    1397/10/15 ساعت 11:13

    در خصوص تعرض سربازان متفقین به نوامیس مردم، اسناد و مکاتبات زیادی در مراکز اسنادی کشور موجود است. ولی به جهت اینکه در اغلب موارد، نام و نشان زنان و دخترانی که به آنها تعرض شده، در اسناد آمده است و شاید بعضی از آنها هنوز در قید حیات باشند، از آوردن اسناد بیشتر خودداری گردید.۲۰۳ ۸