• هادی شریفی   hdsharifi@

    1397/10/15 ساعت 11:13

    متعرض یک نفر زن گردیده و چون فرار می‌کند، او را تعقیب و یک نفر ژاندارم از آنها ممانعت می‌کند. در نتیجه گلاویز می‌شوند. سربازان مزبور به اردوگاه خود رفته، مجددا با اتومبیل به محل قضیه مراجعت ویک تیر به طرف اهالی که در اثر وقوع حادثه جمع شده بودند، خالی ولی به کسی اصابت نمی‌نماید ۶