• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/10/14 ساعت 22:03

    در آن مسجد دو خانه است از سنگ ساخته و درى کوچک بر آنجا نهاده چنانکه مرد به دشوارى در تواند رفتن. و دو قبر نزدیک یکدیگر آنجا نهاده؛یکى از آن شعیب (ع )و دیگرى از آن دخترش که زن موسى(ع)بود. مردم آن دیه آن مسجد و مزار را تعهّدِ نیکو کنند، از پاک داشتن و چراغ نهادن و غیره. #ناصر_خسرو