• صفایی فراهانی:شفافیت یعنی بررسی کنیم کدام نیازواجب‌تر است. چرا باید بودجه سازمان دارو و غذا ۳۳میلیارد و بودجه نوسازی مدارس با این همه مشکلات ۱۱ میلیارد باشد اما بودجه مرکز خدمات حوزه ۶۰۹ میلیارد تومان ،جامعه المصطفی ۳۰۰ میلیارد تومان و حق بیمه طلاب غیرشاغل ۲۹۰ میلیارد تومان باشد؟