• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1397/10/13 ساعت 00:31

    و به دروازه شرقى بر دست چپ چشمه ایست که بیست و شش پایه فرو باید شد تا به آب رسید و آن را عَینُ البَقَر گویند و مى گویند که آن چشمه را آدم علیه السَّلام پیدا کرده است و گاو خود را از آنجا آب داده و از آن سبب آن چشمه را عَینُ البَقَر مى گویند. #سفرنامه #ناصر_خسرو