• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/10/13 ساعت 22:49

    پرتاب ماهواره برفضایی و یا آزمایش موشکی توسط ایران ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ نیستند.این آمریکاست که آن را نقض کرده و در موقعیتی نیست که در این زمینه برای کسی داد سخن سر دهد.یادآوری به ایالات متحده: ۱. قطعنامه ۱۹۲۹ مرده است؛ ۲. تهدید، تهدید به بار می‌آورد همانطور که احترام، احترام می‌آورد