• بابک برزویه   babakborzouyeh@

    1397/10/13 ساعت 06:07

    .تصویر و پست تکراری است امروز خیلی به یادش بودم به واسطه . باران زیبای این روزها از و سایل نقلیه عمومی بیشتر استفاده کردم القصه بطور ناخواسته یاد این عکس افتادم که در کشور دوست و همسایه… https://www.instagram.com/p/Bh۸zVjclos۸/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱if۹bczwdlebu …