• مدیرعامل آبفای استان تهران: با توجه به اینکه پاییز امسال با بارش هفت برابری نسبت به پارسال روبرو بودیم اما به دلیل کافی نبودن #بارش برف، ذخایر سدها حدود ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. https://www.khabaronline.ir/news/۱۲۱۸۵۹۶ #آب