• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/10/12 ساعت 07:09

    بعد از برجام، نفتا ( توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی)، پیمان تجاری اقیانوس آرام و معاهده آب و هوایی پاریس و …، رژیم ترامپ بهمراه رژیم اسرائیل امروز رسما از یونسکو خارج شدند.آیا چیز دیگری باقی مانده است که دولت ترامپ و رژیم نوچه او از آن خارج شوند؟! شاید هر دو با هم از سیاره زمین؟