• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/12 ساعت 20:12

    #پرسش_روز ترسیم چشم انداز آینده بلند مدت ایران پاسخی برای این پرسش نیاز دارد که با دینامیک معیوب جمعیت شناختی ایران چه کنیم؟ از طرفی #طبیعت و #اقتصاد_ایران تاب افزایش جمعیت ندارد و از طرف دیگر بدون افزایش #جمعیت در ۳۰سال آینده با سونامی کهنسالی مواجهیم.