• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/10/12 ساعت 16:20

    مرگ حق نیست؛ مرگ حق هیچ‌کس نیست؛ مرگ حق آنها که می‌روند نیست؛ مرگ حق آنها که می‌مانند نیست.