• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/10/12 ساعت 18:48

    ولی اینا که رد بوی گند رو نمی‌تونن بزنن، زلزله رو چجوری می‌خوان برامون مدیریت بحران کنن؟