• حسین کازرونی   kazeruni@

    1397/10/11 ساعت 01:43

    همه می‌بینند پسر زهرا بر اریکه جهان می‌نشیند. گردنکشان عالم را به خاک مذلت کشانده و مستضعفان را بر تخت سعادت و #نراه_قریبا