• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/10/11 ساعت 20:45

    بهرام قاسمی: نگاه و سیاست جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم نامشروع صهیونیستی غیرقابل تغییر است.با توجه به اهمیت آرمان فلسطین و نگاه ج‌.ا.ا به این موضوع، تماسها و رایزنیها بین ایران و گروه‌های فلسطینی که بعضا در مورد همه مسائل نیز یکسان فکر نمی‌کنند به صورت منظم و مستمر وجود دارد