• داوود حشمتی   heshmatid@

    1397/10/11 ساعت 11:55

    دو تحلیل کاملا متضاد از حکم رهبری برای آقای آملی وجود دارد. نکته جالبه اینجاست که #آمدنیوز و #احمدی‌نژادی‌ها که در مخالفت با آملی اشتراک نظر و وحدت‌ رویه داشتند به تضاد تحلیل رسیدند. آمدنیوز حکم جدید را مقدمات آینده درخشان میداند و احمدی‌نژادی‌ها پایان دوران آملی‌ها